Algemene voorwaarden

Versie januari 2020

ARTIKEL 1 – Definities

 1. Opdrachtnemer: Mijnen Media alsmede Printspecialisten, als opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50200364.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan.
 3. Schriftelijk: waar het begrip ‘schriftelijk’ wordt gebruikt, kan ook e-mail worden gelezen.

 

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van of overeenkomsten tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgever.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 3. Afwijkende bedingen van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door opdrachtnemer van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door opdrachtgever. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 4. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.
 5. Deze voorwaarden gelden voor eenieder die bij opdrachtnemer werkzaam is, eenieder die door opdrachtnemer wordt ingeschakeld, en een ieder voor wiens handelen of nalaten opdrachtnemer aansprakelijk is of kan zijn.

 

ARTIKEL 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever aan opdrachtnemer is verstrekt. De opdrachtgever zal zich ervoor inspannen, om tijdig alle informatie te verstrekken die van belang is voor het formuleren van een aanbod.
 2. De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.
 3. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is opgenomen, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
 4. Aanbiedingen worden als aanvaard beschouwd na een expliciete of impliciete aanvaarding door de opdrachtgever. Een expliciete aanvaarding betekent dat de opdrachtgever duidelijk aangeeft in niet mis te verstane woorden dat hij akkoord is met het aanbod. Bij een impliciete aanvaarding verricht de opdrachtgever een bepaalde handeling waaruit kan worden afgeleid dat hij akkoord is met het aanbod (bijvoorbeeld het doorsturen van documenten die opdrachtnemer nodig heeft om aan de uitvoering van de overeenkomst te beginnen, of het betalen van een voorschot).
 5. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 8. Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbod gehouden worden wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, of een deel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 9. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de bestaande overeenkomst, kunnen deze zowel mondeling als schriftelijk worden voorgesteld. De acceptatie van wijzigingen in bestaande overeenkomsten is echter alleen geldig bij schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer.
 10. Indien na aanvaarding van het oorspronkelijke aanbod wijzigingen plaatsvinden in de overeenkomst, kan dit leiden tot een verhoging van de overeengekomen prijs. Indien deze situatie zich voordoet zullen partijen hierover per ommegaande in overleg treden. De wijzigingen worden pas definitief na schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer.
 11. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
 12. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van of onvolledige aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die opdrachtnemer tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

 

ARTIKEL 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Overeenkomsten worden uitsluitend gesloten door opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de overeenkomst door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de overeenkomst door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is opdrachtnemer vrij om te bepalen welke van haar medewerkers of ingehuurde derden bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
 4. Een door opdrachtnemer opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld. De binding van opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien opdrachtgever wijzigingen in de specificaties van het werk wenst of indien de vertraging anderszins te wijten is aan opdrachtgever.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste conceptversie van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
 7. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen alsmede het beschikbaar stellen van de benodigde faciliteiten ten kantore van de opdrachtgever. Indien opdrachtgever hier niet (tijdig) aan voldoet, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Een overeenkomst eindigt door wederzijds goedvinden, tijdsverloop, opzegging of ontbinding.

 

ARTIKEL 5 – Online

 1. Overeenkomsten inzake onderhoud aan een website dan wel webshop, domeinregistratie, webhosting en/of een SSL-certificaat worden aangegaan voor een minimale periode van 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd met een periode van 1 jaar. De kosten worden jaarlijks vooraf in rekening gebracht. Opzegging van dergelijke overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren, minimaal 1 maand voor het verstrijken van het lopende jaar.
 2. Het verhuizen van een website die gehost wordt door opdrachtnemer naar een andere partij is niet toegestaan, tenzij de opdrachtnemer hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 3. In geval van een overdracht worden de door opdrachtnemer hiervoor te maken kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. opdrachtnemer zal de opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door opdrachtnemer genoemde termijn te voldoen.
 4. Afgenomen strippenkaarten blijven tot 18 maanden na factuurdatum geldig.

 

ARTIKEL 6 – Drukwerk, printwerk en belettering

 1. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid papiermonsters, ed. in te zien op het kantoor van opdrachtnemer. Bestelt opdrachtgever drukwerk zonder een papiermonsters, ed. te hebben ingezien, dan kan niet worden gereclameerd t.a.v. de papierkwaliteit.
 2. Voor zover van toepassing geeft opdrachtnemer opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk bericht dat hij de gewenste opmaak van het drukwerk kan aanleveren aan opdrachtnemer. Aanlevering gebeurt volgens de procedure en specificaties zoals door opdrachtnemer aangegeven. Een aanlevering niet volgens de aanleverspecificaties hoeft opdrachtnemer niet te aanvaarden. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) aanleveren van de opmaak zijn uitsluitend het risico van opdrachtgever, opdrachtnemer heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
 3. Opdrachtnemer voert een controle uit nadat de bestanden met de opmaak zijn opgestuurd. In dat geval gaat opdrachtnemer na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen voor drukken en controleert opdrachtnemer de bestanden op conformiteit met de aanleverspecificaties. Opdrachtnemer beoordeelt niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevatte, in tekst, creativiteit of kleur e.d.
 4. Opdrachtgever houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden – zoals weergegeven in een eigen print-out van opdrachtgever of zoals getoond op een beeldscherm bij opdrachtgever, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft opdrachtgever geen aanspraak wegens tekortkoming. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
 5. Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven opdrachtgever geen aanspraak wegens tekortkoming. De afwijking wordt bepaald door vergelijking met het bestand zoals door opdrachtnemer ontvangen.
 6. Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het papier zijn toegestaan. Als maatstaf gelden de tolerantienormen volgens de algemene verkoopwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren.
 7. Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerder niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend.
 8. Voor zover van toepassing geeft opdrachtnemer opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk bericht dat hij de materialen of producten ter bedrukking of verwerking kan aanleveren aan opdrachtnemer. Aanlevering gebeurt volgens de procedure en specificaties zoals door opdrachtnemer aangegeven. Een aanlevering niet volgens de aanleverspecificaties hoeft opdrachtnemer niet te aanvaarden. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) aanleveren zijn uitsluitend het risico van opdrachtgever, opdrachtnemer heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
 9. Opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. Opdrachtgever zal hiertoe de opgave van opdrachtnemer vragen. Opdrachtgever staat er voor in, dat opdrachtnemer een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door opdrachtnemer, houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
 10. Opdrachtnemer is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
 11. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor opdrachtnemer onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan opdrachtnemer getoonde monster en de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.
 12. Opdrachtnemer staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 13. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kan opdrachtnemer noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.
 14. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
 15. Opdrachtnemer is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken als waren deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van opdrachtnemer gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de eventuele resten bij opdrachtnemer af te halen.
 16. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen komen de kosten van het verzenden naar één afleveradres binnen Nederland voor opdrachtnemer. Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt altijd volledig bij opdrachtgever, vanaf afgifte aan de vervoerder. Opdrachtgever zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking binden opdrachtnemer alleen indien ze schriftelijk door opdrachtnemer werden aangegaan.
 17. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door opdrachtnemer te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van opdrachtnemer bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
 18. Opdrachtnemer is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 19. Opdrachtnemer is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
 20. Opdrachtgever dient te zorgen voor een schone werkomgeving. Indien de te leveren goederen vervuild worden doordat de werkomgeving niet vrij is van verontreinigingen (waaronder stof, insecten, vet, e.d.) is opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor de vervuiling.
 21. Bij de levering van folie dient opdrachtgever te zorgen dat hetgeen de folie op bevestigd wordt vrij is van alle soorten verontreiniging en/of eerder aangebrachte folies. Indien opdrachtgever hier niet aan voldoet, is opdrachtnemer gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het schoonmaken en/of het verwijderen van eerder aangebrachte folies.

 

ARTIKEL 7 – Inschakeling van derden

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
 2. Indien opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
 3. Indien opdrachtnemer, bijvoorbeeld in het geval van domeinregistratie, hosting en/of SSL-certificaten, derden inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van deze derde met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid, levering van deze goederen of diensten en een eventuele beperking van de aansprakelijkheid ook gelden jegens de opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 8 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, of in het bedrijf van degenen die zij voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, worden daaronder begrepen.
 2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

ARTIKEL 9 – Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
 2. Opdrachtnemer is ook bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Of indien na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

 

ARTIKEL 10 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Opdrachtgever garandeert opdrachtnemer, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens het intellectuele eigendomsrecht kunnen maken.
 2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in het vorige lid gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is opdrachtnemer bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat opdrachtnemer door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal opdrachtnemer de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijft opdrachtnemer steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is opdrachtnemer is niet gehouden de in het vorige lid bedoelde zaken aan opdrachtgever af te geven. Opdrachtnemer is tevens niet gehouden de zaken voor opdrachtgever te bewaren. Indien partijen overeenkomen dat deze zaken door opdrachtnemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.
 5. De door opdrachtnemer volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor opdrachtnemer bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verkrijgt opdrachtgever na levering door opdrachtnemer het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken. Het recht tot gebruik is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.
 7. Elke in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever verstrekte recht van gebruik komt te vervallen:
  1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele overeenkomst van ondergeschikte betekenis is;
  2. indien de overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
 8. Elk gebruik dat niet met opdrachtgever is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van opdrachtnemer. In een dergelijke geval is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete van € 5.000,00 voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van opdrachtnemer om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd alle overige rechten van opdrachtnemer. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden aan opdrachtgever doorbelast conform artikel 14.3 van deze algemene voorwaarden. Ingeval opdrachtnemer de opdrachtgever in rechte dient te betrekken en opdrachtgever wordt veroordeeld tot vergoeding van de door opdrachtnemer gemaakte proceskosten, dan zal opdrachtgever alle daadwerkelijk door opdrachtnemer gemaakte kosten verband houdende met de betreffende procedure dienen te vergoeden.
 9. Alle door opdrachtnemer vervaardigde zaken zoals productie middelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempel platen en randapparatuur, blijven het eigendom van opdrachtnemer, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
 10. Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het opgeleverde werk te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

ARTIKEL 11 – Geheimhouding en persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.
 3. Opdrachtnemer behoudt het recht om bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis en/of verkregen informatie voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. De wijze waarop opdrachtnemer, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, omgaat met persoonsgegevens, staat opgenomen in de Privacy- en Cookieverklaring op www.mijnenmedia.nl en www.printspecialisten.nl.

 

ARTIKEL 12 – Honorarium

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst is opdrachtgever het honorarium (vast tarief of uurtarief), waaronder een eventuele kilometervergoeding à € 0,19 excl. btw per voor de uitvoering van de overeenkomst gereden kilometers, verschuldigd. Het overeengekomen honorarium staat opgenomen in de overeenkomst.
 2. Voor de reistijd ter zake de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt voor vergoeding in aanmerking, deze kosten worden maandelijks in rekening gebracht.
 4. Indien door opdrachtgever artikel 4.7 van deze algemene voorwaarden niet wordt nageleefd, dan wel sprake is van een situatie als beschreven in artikel 3.12 van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door opdrachtnemer gehanteerde tarief.
 5. Indien met de opdrachtgever wordt overeengekomen dat werkzaamheden worden verrichten op basis van uurtarief, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om jaarlijks dat uurtarief te verhogen.
 6. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot op de vergoeding te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever worden vastgesteld.

 

ARTIKEL 13 – Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt het honorarium in rekening gebracht middels een factuur per e-mail.
 2. Betaling in termijnen is enkel mogelijk indien schriftelijk overeengekomen met opdrachtnemer. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is opdrachtnemer gerechtigd het volledige bedrag, alsmede de wettelijke rente, op te eisen.
 3. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 4. Ingeval van een gezamenlijk gegeven overeenkomst zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van de volledige factuur.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd om vorderingen tussen haar en de opdrachtgever over en weer met elkaar te verrekenen.
 6. Betaling van de factuur dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door opdrachtgever voor aanvang van de dienstverlening te geschieden, voor zover de aanvang van de dienstverlening verder dan 14 dagen in de toekomst ligt dient de betaling door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 7. Betaling dient te geschieden in Euro’s (€). Datum van betaling is de dag waarop de bank het saldo op de bankrekening van opdrachtnemer crediteert.
 8. Betaling dient plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde IBAN ten name van de op de factuur vermelde bedrijfsnaam onder vermelding van het factuurnummer.

 

ARTIKEL 14 – Verzuim

 1. Indien na het verstrijken van de in het vorige artikel genoemde termijn van 14 dagen door opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119(a) van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd.
 2. Ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en dan op de hoofdsom.
 3. Indien de opdrachtgever in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, te weten in ieder geval, doch niet uitsluitend, kosten ter zake de door opdrachtnemer zelf verrichte (incasso)werkzaamheden, waaronder het versturen van aanmaningen, het sommeren tot betaling en het eventueel treffen van een betalingsregeling, voor rekening van de opdrachtgever, welke kosten minimaal 15 procent van de vordering, met een minimum van € 250,00, bedragen.
 4. Ingeval opdrachtnemer de opdrachtgever in rechte dient te betrekken en opdrachtgever wordt veroordeeld tot vergoeding van de door opdrachtnemer gemaakte proceskosten, dan zal opdrachtgever alle daadwerkelijk door opdrachtnemer gemaakte kosten verband houdende met de betreffende procedure dienen te vergoeden.

 

ARTIKEL 15 – Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. Alle door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat opdrachtgever alle verplichtingen jegens opdrachtnemer voortvloeiend uit zowel de betreffende overeenkomst alsmede eventuele overige met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten heeft voldaan.
 2. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge het vorige lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 7. Opdrachtnemer zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
 8. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de bedoelde zaken. Opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
 9. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan opdrachtnemer van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door opdrachtnemer worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever opdrachtnemer op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
 10. De opdrachtgever verleent opdrachtnemer pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met opdrachtnemer door hem in de macht van opdrachtnemer worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

 

ARTIKEL 16 – Klachten

 1. Indien de opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de toepassing van deze algemene voorwaarden, kan door de opdrachtgever een klacht ingediend worden bij opdrachtnemer. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever aan opdrachtnemer niet op.
 2. Eventuele klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking of voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer adequaat kan anticiperen.
 3. Omwille van de snelheid van de behandeling van de klacht, geniet het de voorkeur deze per e-mail in te dienen.
 4. Indien de klacht gegrond is, zal opdrachtnemer binnen een redelijke termijn voor een passende oplossing zorgen, tenzij dit gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van opdrachtnemer verwacht kan worden.
 5. Indien opdrachtgever opdrachtnemer in rechte betrekt en wordt veroordeeld tot vergoeding van de door opdrachtnemer gemaakte proceskosten, dan zal opdrachtgever alle daadwerkelijk door opdrachtnemer gemaakte kosten verband houdende met de betreffende procedure dienen te vergoeden.

 

 

 

 

ARTIKEL 17 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende schade.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 6. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat op grond van de aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, verminderd met het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht betreffende door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden (de kosten verbonden aan ingeschakelde derde partijen vallen hier dus niet onder), althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van voorgaande wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht betreffende door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden (de kosten verbonden aan ingeschakelde derde partijen vallen hier dus niet onder), althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, over de laatste drie maanden.
 7. Genoemde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.
 8. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 6 maanden na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor die schade.
 9. De uitvoering van de aan opdrachtnemer verstrekte overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
 10. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en door haar ingeschakelde hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van opdrachtnemer in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

 

ARTIKEL 18 – Overige bepalingen

 1. Tezamen met de overeenkomst vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst of gewijzigde of aanvullende overeenkomst de volledige overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
 3. Indien de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden nietige bepalingen bevatten, leidt dat niet tot nietigheid van de overige bepalingen in de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van partijen ten aanzien van de nietige bepaling.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen via www.mijnenmedia.nl en www.printspecialisten.nl en kan op verzoek van opdrachtgever per post of e-mail worden toegestuurd.

 

ARTIKEL 19 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter op basis van de woonplaats van de opdrachtgever.